top of page

Lektorzy Słowa Bożego

Panie, oczyść moje serce i wargi, abym godnie głosił Twoją chwałę."Tradycja liturgiczna funkcję czytania fragmentów biblijnych we Mszy świętej powierza usługującym: lektorom i diakonom. (...)


„W sprawowaniu Eucharystii lektor posiada właściwą sobie funkcję, którą on sam powinien w zasadzie wypełniać, chociażby byli usługujący wyższego stopnia”.


"Jest rzeczą konieczną, aby lektorzy wykonujący swoją posługę choćby nie zostali ustanowieni specjalnym obrzędem, byli naprawdę odpowiednio i starannie przygotowani, a to w tym celu, ażeby wierni, słuchając czytań słowa Bożego, rozbudzali w sobie żywe i serdeczne umiłowanie Pisma Świętego”.


Przygotowanie to winno być przede wszystkim duchowe, ale konieczne jest także przygotowanie techniczne. Duchowe przygotowanie zakłada formację przynajmniej w dwóch dziedzinach: biblijnej i liturgicznej. Formacja biblijna zmierza do tego, aby lektorzy potrafili zrozumieć czytania w ich własnym kontekście oraz w świetle wiary pojmować istotną treść orędzia objawienia. Formacja liturgiczna winna lektorom zapewnić pewną znajomość sensu struktury Liturgii słowa oraz związków między Liturgią słowa i Liturgią eucharystyczną.


Przygotowanie techniczne ma na celu przyswojenie lektorom umiejętności publicznego czytania zarówno żywym głosem jak i przy pomocy współczesnych urządzeń nagłaśniających." (por. OWL - 1981 Nr 49, 51, 55)


Jeśli pragniesz dołączyć do grupy lektorów i kantorów, prosimy o kontakt z opiekunkami grup.


Opiekunki grupy lektorów

Belfast:

Anna Łata

cell.: ‭+44 7801 928509‬

email: anna.k.lata74@gmail.com


Ballymena:

Jolanta Ławicka

cell.: ‭+44 7592 046865‬

email: jlawicka71@gmail.com

i

Aneta Myrcha

cell.: ‭+44 7523 033637‬

email: aneta.myrcha@interia.pl

bottom of page