top of page

Chrzest Święty

Chrzest Święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia duchowego

Kościół, otrzymawszy misję głoszenia Ewangelii i udzielania chrztu, już od pierwszych wieków chrzcił nie tylko dorosłych lecz także niemowlęta. Zawsze bowiem uważał, że według słów Pańskich: "Jeśli się ktoś nie odrodzi z wody i z Ducha Świętego, nie może wejść do królestwa Bożego"dzieciom nie należy odmawiać chrztu, ponieważ chrzci się je w wierze tego właśnie Kościoła, wyznawanej publicznie przez rodziców, przez chrzestnych i przez innych uczestników. Osoby te reprezentują zarówno Kościół lokalny, jak i całą społeczność Świętych i wierzących, Kościół Matkę, bo ona cała rodzi wszystkich i każdego z osobna.


Ponieważ warunkiem koniecznym udzielenia sakramentu chrztu św. jest złożenie wyznania wiary, chrztu niemowląt dokonuje się w oparciu o wiarę rodziców dziecka i rodziców chrzestnych (Synod poznański 2004-2008).


Dla dopełnienia prawdy sakramentu trzeba, aby dzieci były potem wychowywane w tej wierze, w której zostały ochrzczone. Podstawą tego wy chowania będzie sakrament chrztu uprzednio przyjęty. Albowiem wychowanie chrześcijańskie, do którego dzieci mają prawo, zmierza do tego, by stopniowo je doprowadzać do poznania planu Bożego w Chrystusie tak, by dzieci te mogły w końcu potwierdzić wiarę, w której zostały ochrzczone. (Wprowadzenie do Obrzędu Chrztu dzieci nr 2-3)Przygotowanie do Chrztu świętego

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek przygotowań, datę chrztu dziecka należy ustalić z duszpasterzem.

Zgłaszając się do odpowiedniego biura parafialnego należy przynieść akt urodzenia dziecka.

Zgłoszenie chrztu dziecka powinno nastąpić najpóźniej na 4 tygodnie przed planowaną datą chrztu.

 

Kandydaci na rodziców chrzestnych, świadomi odpowiedzialności przed Bogiem podejmowanego przez siebie zadania, zgodnie z Prawem Kościoła* powinni spełniać następujące warunki:

  • zostali wybrani do bycia rodzicem chrzestnym przez rodziców dziecka, które ma otrzymać sakrament Chrztu świętego;

  • ukończyli 16 lat;

  • są członkami Kościoła Rzymskokatolickiego;

  • przyjęli sakramenty Bierzmowania i Eucharystii;

  • prowadzą życie zgodne z wiarą chrześcijańską i uczestnicząc w życiu sakramentalnym Kościoła regularnie przystępując do Sakramentów Pokuty i Eucharystii;

  • nie znajdują się w sytuacji nieuregulowanego małżeństwa tzn.: nie zamieszkuję z osobą niebędącą ich mężem czy żoną; nie są związani z kimkolwiek cywilnie; nie rozwiedli się i nie związali się z inną osobą ponownie.

 

​Rodzice chrzestni zobowiązani są dostarczyć odpowiednie zaświadczenie od swojego duszpasterza (wyjątkami są chrzestni mieszkający w Belfaście lub Ballymenie).

Rodzice dziecka planujący jego chrzest poza parafią, na terenie której obecnie zamieszkują tzn. od ponad 6 miesięcy, powinni poprosić o zgodę na taki chrzest u swojego obecnego proboszcza.

Zasada ogólna mówi, że sakramenty i wszelkie posługi przyjmuje się we własnej parafii.


Rodzice dziecka mającego być ochrzczonym są proszeni o wypełnienie odpowiedniego formularza przedchrzcielnego w celu zebrania koniecznych danych do zapisu w księgach chrzcielnych parafii.

Dany Formularz można obejrzeć i pobrać po naciśnięciu linku.


W przypadku chrztu św. pierwszego dzicka rodzice i chrzestni uczestniczą w tzw. katechezie przedchrzcielnej.

Więcej na ten temat tu znajdziesz informacje.

 

* Kan. 872 - Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego.

Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kan. 874 - § 1 - Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto: 

1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania; 

2. ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku; 

3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić; 

4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej; 

5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

bottom of page