top of page

Małżeństwo

Małżeństwo sakramentalne – usankcjonowany religijnie związek monogamiczny mężczyzny i kobiety będący sakramentalnym znakiem miłości Chrystusa i Kościoła (por. Ef 5, 32)

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowanej ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1055, §1)Polacy, przebywający na terytorium Zjednoczonego Królestwa krócej niż 6 miesięcy, załatwiają wszelkie formalności w Polsce, ponieważ nadal przynależą do tamtejszych struktur parafialnych. Po upływie tego czasu automatycznie stają się członkami tych parafii w UK, na których terytorium zamieszkują. 

 

Mający zamiar zawrzeć sakramentalny żwiązek małżeński i uczęszczający do miejscowych kościołów katolickich muszą skontaktować się ze swoim proboszczem, który wyjaśni im procedury obowiązujące w tym kraju.

 

Narzeczeni, którzy mieszkają w Zjednoczonym Królestwie od ponad 6 miesięcy, jeżeli należą do duszpasterstwa Polskojęzycznego oraz pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński, powinni skontaktować się ze swoim duszpasterzem najwcześniej 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu.

Na drodze do zawarcia małżeństwa w Kościele konieczne jest odbycie kursu przedmałżeńskiego. Można go odbyć w dowolnym miejscu na świecie. Istotą jest, aby jego forma, treść i przebieg były zatwierdzone przez miejscowego biskupa. Niektóre proponowane kursy, szczególnie odbywające się drogą online nie są akceptowane. Bardzo ważne, aby upewnić się, czy dany kurs cieszy się taką akceptacją i czy spełnia wymagane warunki.

Więcej o kursach przedmałżeńskich u nas czytaj tutaj. https://www.parafiabelfast.com/projects-2/kurs-przedmałżeński

Wymagane dokumenty:

 1. dokument tożsamości (paszport, dowód osobisty)

 2. rozszerzona metryka chrztu (nie może być wydana wcześniej niż 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu)zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim

 3. wyrok sądu kościelnego (w przypadku stwierdzenia nieważności małżeństwa)

 4. akt zgonu współmałżonka (gdy jedna ze stron jest wdową/wdowcem)

 5. oryginał zawarcia kontraktu cywilnego (jeśli wcześniej miało to miejsce)

 6. decyzja sądu (w przypadku orzeczenia rozwodu)

 7. tzw. "affidavit" (kliknij, aby pobrać) lub "Statutory Declaration of Freedom" (kliknij aby pobrać) – dokument złożony pod przysięgą w obecności świadka stwierdzający stan wolny narzeczonego/narzeczonej

 8. dla ochrzczonych niekatolików - dokument potwierdzający przyjęcie sakramentu chrztu, który może mieć różną formę; data wystawienia tego dokumentu nie odgrywa roli

 9. zaświadczenie o kursie przedmałżeńskim, którego ukończenie jest obowiązkowe dla wszystkich narzeczonych.

 

Ponadto w czasie spisywania protokołu wymagane są następujące dane:

 1. data i miejsce ślubu (wezwanie parafii, w której będzie udzielony sakrament małżeństwa oraz na terenie której diecezji znajduje się wskazana parafia),

 2. imię i nazwisko proboszcza danej parafii,

 3. dane świadków ślubu (imię, nazwisko, adres zamieszkania),

 4. adresy zamieszkania narzeczonego i narzeczonej od chwili ukończenia 18 roku życia do dnia spisania protokołu (dla każdej ze stron oddzielnie)

 

Po spisaniu protokołu dokumenty zostaną wysłane do kurii biskupiej w Belfaście, a dalej do właściwej kurii w Polsce. Stamtąd natomiast dokumenty są przekazane do parafii, w której zostanie zawarty sakrament małżeństwa.

 

W przypadku, gdy do parafii zawarcia sakramentu małżeństwa na 3 tygodnie przed planowaną datą ślubu nie trafią wysłane dokumenty, narzeczeni proszeni są o kontakt z duszpasterzem, z którym spisywany był protokół

 

Diecezja Down and Connor pobiera opłatę administracyjną w wysokości £10.00 w celu pokrycia kosztów przesyłki. Opłata ta jest uiszczana przez narzeczonych w dniu spisania protokołu.


bottom of page