Sakramenty

 

Chrzest

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia duchowego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1213)

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek przygotowań, datę chrztu dziecka należy ustalić z duszpasterzem.

 1. Zgłaszając się do odpowiedniego biura parafialnego należy przynieść akt urodzenia dziecka.

 2. Zgłoszenie chrztu dziecka powinno nastąpić najpóźniej na 4 tygodnie przed planowaną datą chrztu.

 

​Warunki stawiane kandydatom na rodziców chrzestnych:

 • ukończony 16 rok życia

 • być katolikiem, który przyjął sakrament bierzmowania

 • prowadzić życie zgodne z wiarą i nauką Kościoła (zadań rodzica chrzestnego nie mogą pełnić osoby, które np. żyją w związku niesakramentalnym)

 • nie mogą nimi zostać biologiczni rodzice dziecka

Rodzice chrzestni zobowiązani są dostarczyć odpowiednie zaświadczenie od swojego duszpasterza (wyjątkami są chrzestni mieszkający w Belfaście lub Ballymenie)

Rodzice planujący chrzest dziecka w Polsce proszeni są o kontakt z polskim duszpasterzem w Belfaście najpóźniej na 3 tygodnie przed planowaną datą podróży do kraju.

Bierzmowanie

Przez sakrament bierzmowania [ochrzczeni] jeszcze doskonalej wiążą się z Kościołem i obdarzani są szczególną mocą Ducha Świętego, i w ten sposób jeszcze bardziej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do jej obrony. (Sobór Watykański II, Lumen gentium, 11)

 1. Zapisy na katechezę odbywają się we wrześniu.

 2. Katecheza trwa do marca/kwietnia (termin zakończenia spotkań zależny jest od terminu udzielania bierzmowania w konkretnej parafii)

 3. Wymagane dokumenty: akt chrztu kandydata do bierzmowania

 4. Sakrament bierzmowania udzielany jest na Mszy św. odprawianej w języku angielskim. Polskojęzyczni kandydaci dołączeni są do kandydatów z lokalnej wspólnoty. Nie ma osobnej Mszy św. w języku polskim.

Po przyjęciu sakramentu bierzmowania do parafii chrztu kandydata wysyłane jest odpowiednie zaświadczenie.

Szczegółowe informacje na temat świadka bierzmowania, wyboru patrona, itp. omawiane są na katechezie.

Eucharystia - Pierwsza Komunia Święta

Chrystus, przechodząc z tego świata do Ojca, dał nam w Eucharystii zadatek swojej chwały; udział w Najświętszej Ofierze upodabnia nas do Jego Serca, podtrzymuje nasze siły w czasie ziemskiej pielgrzymki, budzi pragnienie życia wiecznego i już teraz jednoczy nas z Kościołem niebieskim, ze świętą Dziewicą Maryją i wszystkimi świętymi. (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1419)

Msze święte w języku polskim odprawiane są:

 

 1. Istnieje możliwość zamówienia intencji mszalnej także na pozostałe dni tygodnia, jednakże Msza św. będzie wówczas odprawiona w języku angielskim

 2. Jest możliwość zamówienia zbiorowych intencji Mszy św. prymicyjnych, które będą odprawione przez nowowyświęconych księży chrystusowców. Szczegóły u ks. Włodzimierza.

 3. Osoba pragnąca przyjąć Komunię św. powinna znajdować się w stanie łaski. Natomiast osoba mająca świadomość, że popełniła grzech śmiertelny, przed przyjęciem Komunii powinna przystąpić do sakramentu pokuty i otrzymać rozgrzeszenie.

Przygotowanie do I Komunii Świętej
 1. Zapisy na katechezę odbywają się we wrześniu.

 2. Przygotowanie do I Komunii trwa do maja.

 3. W ramach katechezy dzieci są przygotowywane także do sakramentu pokuty (spowiedź)

 4. Po ukończeniu przygotowania, dzieci, które zamierzają przystąpić do I Komunii w Polsce, otrzymują odpowiednie zaświadczenie.

 5. Katecheza do I Komunii ma miejsce w kościele św. Antoniego (Belfast)

 6. W katechezach dzieci uczestniczą OBOWIĄZKOWO w obecności rodziców lub wyznaczonych przez nich opiekunów

 7. Wymagane dokumenty: akt chrztu dziecka

Sakrament pojednania i pokuty

Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i jednocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu przez grzech zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwami. (Sobór Watykański II, Lumen gentium, 11)

 1. Sakrament pokuty sprawowany jest w niedziele przed Mszą św.

 2. Godziny, w których można przystąpić do spowiedzi: Belfast w niedziele – od 8.30 do 8.55 oraz od 18:30 do 18:55, Ballymena w niedziele – od 15.20 do 15.55

 3. Istnieje możliwość umówienia się na spowiedź w terminie innym niż w/w

 4. Przed przystąpieniem do spowiedzi należy uczynić rachunek sumienia

 5. „Na spowiedzi penitenci powinni wyznać wszystkie grzechy śmiertelne, których są świadomi po dokładnym zbadaniu siebie” (Sobór Trydencki, DS 1680)

Małżeństwo

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowanej ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1055, §1)

 1. Wymagane dokumenty:

  • dokument tożsamości (paszport, dowód osobisty)

  • rozszerzona metryka chrztu (nie może być wydana wcześniej niż 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu)

  • zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim

  • wyrok sądu kościelnego (w przypadku stwierdzenia nieważności małżeństwa), akt zgonu współmałżonka (gdy jedna ze stron jest wdową/wdowcem), oryginał zawarcia kontraktu cywilnego (jeśli wcześniej miało to miejsce), decyzja sądu (w przypadku orzeczenia rozwodu)

  • tzw. affidavit – dokument złożony pod przysięgą w obecności świadka stwierdzający stan wolny narzeczonego/narzeczonej

  • ponadto w czasie spisywania protokołu wymagane są następujące dane: data i miejsce ślubu (wezwanie parafii, w której będzie udzielony sakrament małżeństwa oraz na terenie której diecezji znajduje się wskazana parafia), imię i nazwisko proboszcza danej parafii, dane świadków ślubu (imię, nazwisko, adres zamieszkania), adresy zamieszkania narzeczonego i narzeczonej od chwili ukończenia 18 roku życia do dnia spisania protokołu (dla każdej ze stron oddzielnie)

   

 2. Po spisaniu protokołu dokumenty zostaną wysłane do kurii biskupiej w Belfaście, a dalej do właściwej kurii w Polsce. Stamtąd natomiast dokumenty są przekazane do parafii, w której zostanie zawarty sakrament małżeństwa.

 3. W przypadku, gdy do parafii zawarcia sakramentu małżeństwa na 3 tygodnie przed planowaną datą ślubu nie trafią wysłane dokumenty, narzeczeni proszeni są o kontakt z duszpasterzem, z którym spisywany był protokół

 4. Diecezja Down and Connor pobiera opłatę administracyjną w wysokości £10.00 w celu pokrycia kosztów przesyłki. Opłata ta jest uiszczana przez narzeczonych w dniu spisania protokołu.

Please reload