top of page

Przed Chrztem Świętym

Ja ciebie chrzczę: w imię Ojca i Syna i Ducha Świetego.

Rodzice i chrzestni przy udzielaniu Sakramentu Chrztu Świętego pełnią szczególną rolę. Nie tylko proszą o chrzest dla dziecka, ale też zobowiązują się zapewnić jego ustawiczny rozwój. Troszczą się o otrzymanie daru nowego życia, wspierają dziecko przykładem własnego życia i modlą się za nie.

Kodeks Prawa Kanonicznego objaśnia konieczność uświadomienia rodzicom i chrzestnym podejmowanych zadań: rodzice dziecka chrzczonego, jak również chrzestni, powinni być należycie pouczeni o znaczeniu tego sakramentu i o związanych z nim obowiązkach.


Instrukcja duszpasterska Episkopatu o udzieleniu sakramentu chrztu świętego dzieciom z 1975 roku stwierdza:

w celu udzielenia odpowiednich pouczeń o misterium chrztu, wychowaniu w wierze, o roli apostolskiego przykładu rodziców chrzestnych i o liturgii tego sakramentu należy przeprowadzić bezpośrednie katechezy przygotowawcze.

Katecheza rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka jest formą katechezy dorosłych. Jej zasadniczym celem – jak każdej formy katechezy – jest nie tylko spotkanie z Jezusem, ale zjednoczenie, a nawet głęboka z Nim zażyłość. Ma ona uświadomić katechizowanym, potrzebę dojrzałego przeżywania otrzymanej na swoim chrzcie wiary, co winno uwidaczniać się w nabywaniu odpowiednich postaw i zachowań. Celem działań jest coraz głębsze wprowadzanie dorosłych chrześcijan w styl życia chrześcijańskiego. Obejmuje ono: przyjęcie prawd wiary, pogłębione uczestnictwo w życiu sakramentalnym i modlitewnym, codzienne życie zgodne z wyznawaną wiarą.

 

Rodzice, którzy proszą o chrzest dziecka mogą znajdować się na różnych poziomach i etapach życia duchowego: mogą być gorliwymi i świadomymi członkami wspólnoty parafialnej, ale czasem także osobami, których życie religijne uległo osłabieniu, czy wręcz odeszli od regularnych praktyk religijnych. Tu też pojawia się wyjątkowa rola katechezy przed udzieleniem ich dziecku fundamentalnego sakramentu.


Katecheza przedchrzcielna jest sięgnięciem do istoty wyznawanych przez nas prawd wiary, do "serca" chrztu w kontekście historii zbawienia oraz życia poszczególnego chrześcijanina. Ma ona na celu ukazanie odpowiedzialności za rozwój wiary, nadziei i miłości w życiu ochrzczonego; budzenie troski o chrześcijańskie wychowanie i wskazanie sposobów jego realizacji; a także przygotowanie do czynnego udziału w obrzędzie chrztu świętego.


Tu możesz zobaczyć i pobrać FORMULARZ PRZEDCHRZCIELNY


Formularz przedchrzcielny
.pdf
Download PDF • 149KB

bottom of page